Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Jiangsu Moen Industrial Co., LTD, Jiangsu-da gyzgyn we sowuk haltalary öndüriji.Önüm bazamyz takmynan 4132 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 100-den gowrak işgäri, 12 önümçilik liniýasy we gündelik önümi 150,000 bölek.Köp meşhur markalary üpjün ediji hökmünde Disneý, LI & FUNG, PRIMARK we ş.m. şahadatnama aldyk. Kompaniýa ISO13485, CE, EN71, REACH, BSCI we beýleki şahadatnamalardan geçdi.Professional gözleg topary we önümi ösdürmek topary özleşdirilen çözgütler bilen üpjün edýär we her islegiňizi kanagatlandyrmak üçin her aý has köp täze önüm çykarýar.

Häzirki wagtda esasy önümlerimiz biologiki buz haltasy, buz gutusy, sowuk we gyzgyn halta, ýumşak sowuk halta, derrew buz haltasy, derrew buz haltasy, el gyzdyryjy, derrew buz haltasy, sowuk izolýasiýa serişdesi, buz şasy, gök buz, göz maskasy , balyk filesi, maska, guşak, insol, çakyr örtügi, doňdurylan metbugat we şuňa meňzeş önümler.Mundan başga-da, zawodymyz ýöriteleşdirilen önümleri we müşderi belliklerini hem üpjün edýär.

Kompaniýada, ösüşden tä tä tä ussahana çenli her bir bölümiň işgärleri dolandyryş işiniň önümçiligine berk laýyklykda kämil dolandyryş ulgamy bar.Işgärleriň hemmesiniň bilelikdäki tagallasy bilen önümler ABŞ, Germaniýa, Awstraliýa, Angliýa, Fransiýa, Daniýa, Russiýa, Ysraýyl, Malaýziýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Gonkong, Taýwan we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Täze we köne müşderileri işewürlik barada gepleşik geçirmek, ajaýyp döretmek üçin bilelikde işlemek üçin mähirli garşylaýarys.

The company a panoramic

Meniň artykmaçlygym

doly kär

esasy eksport, içerki satuw şahadatnamasy kepillendirilip bilner.

hil artykmaçlygy

hiliň barlagy, ýol gözegçiligi, zawoddaky ähli önümleri, müşderilere ýokary hilli önümleri etmäge çalyşyň.

hyzmat artykmaçlyklary

isleg boýunça, soraglara elmydama jogap beriň, meseleler çözüler, myhmanlar günüň meselesini ertesi güne goýmazlar.

subut etmegiň artykmaçlygy

bar bolan üweýji gurallar, gün dogýan mahaly çap edilmeýär;Bar bolan abraziw gurallar, adaty çap, 3 günlük nusga;Galyby 5 gün açmaly.

baha artykmaçlygy

gaýtadan işlemek we öndürmek, amatly daşamak, eltip bermegi goldamak, işçi güýjüniň arzanlygy üçin kompaniýa taňze derýasynyň demirgazygynda ýerleşýär.

gowşurmagyň artykmaçlygy

Zawod açylandan bäri birnäçe ýyl bäri kompaniýa nol gijä galmagy maksat edinýär: degişlilikde kiçi we orta göwrümli sargytlara bölünýäris, degişlilikde önümçilik, uly sargytlary gijikdirmeýäris, ownuk sargytlary hem gijikdirmeýäris.

Kompaniýanyň suraty

Raw material area 2
company name
production area  2
production area  4

Kärhana medeniýeti

halkara önümçilik pudagynyň ösen dolandyryş tertibine we iş prosesine laýyklykda, öz dolandyryş tertibini döretmek üçin.Adam resurslaryny ösdürmäge we taýýarlamaga ähmiýet beriň we işgärler üçin hemmetaraplaýyn okuw beriň.ISO13485 hil ulgamy sertifikaty arkaly hil çykdajylaryna gözegçilik ulgamyny ornaşdyrmak.Marka dolandyryşyna ähmiýet beriň, önümiň hili ygtybarly we durnukly, ähli önümler ROHS we REACH synaglaryndan geçip biler.

Korporatiw ýerleşdiriş: kompaniýa hemişe "durmuşyň hilinden ýaradylyş" korporatiw maksadyna eýerýär, önüm gözleglerine we ösüşine we tehnologiki innowasiýalara netijeli üns berýär.

Ösüş meýilnamasy: Kompaniýa 2021-nji ýylda 20 000 inedördül metr standartlaşdyrylan arassalaýyş ussahanasyny gurmagy meýilleşdirýär we 2022-nji ýylyň dekabrynda barlaghanalar, önümleriň gözleg we ösüş otaglary, gözleg otaglary we beýleki ýokary tehnologiýaly ýerler bilen ulanylmaga berilýär.Ofis meýdany: içerki söwda bölümi, daşary söwda bölümi, marka bölümi, dizaýn bölümi, dolandyryş bölümi we beýleki bölümler her bir müşderä netijeli we takyk hyzmat etmek üçin amatlydyr.

Kärhana pelsepesi: bitewilik, pragmatiki, innowasiýa, täsirli
Hyzmatyň gerimi: Müşderilere ýokary hilli, tygşytly önümler we ýokary hilli hyzmatlar bermäge we dünýäde meşhur marka kompaniýalaryny has ileri tutýan içerki täzelikleri dowam etdirmäge borçlanýarys.

The company a panoramic
production area  5
sample room