Buz polotensasyny sowatmak, açyk sowadyjy buz polotensasy, ýokary suw siňdiriş rezin buz polotensasy, tomus buz polotensasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: sowadyjy şarf
Marka: NINGYOU
Daşarky material: “poliester bilen garylan pagta mata”
içki material: monjuklar
Çap etmek: “ýüpek ekran / uvprint”
Ölçegi: 5 * 100 sm
Agramy: 20g
Paket: OPP sumka / reňk gutusy / PVC buklama gutusy / PET gutusy
gaplamagyň mukdary: 550
kartonyň ululygy: 43 * 25 * 23 sm
GW / NW: 12/11 kg
Reňk: Custörite reňkler
MOQ: 500PCS
Bahasy: 0,4 ~ 0.8US dollar
Gurşun wagty: 0-500 : 7 gün / 500-5000 : 15 gün / 5000-50000 25 gün
Galyndy tölegi: 10,000-e çenli mugt sargyt ediň
Film tölegi: 10,000-e çenli mugt sargyt ediň


Önümiň jikme-jigi

ÖNÜMLER

SYITYASAT BOLANMAK

ÖNÜMLER Wideo

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Ilkinji gezek ulanmak üçin buz polotensasyny suwa batyryň we ulanmazdan ozal suwy doly siňdiriň (20 minut töweregi).El bilen ýuwaşlyk bilen ýumup bolýar
Ortadaky sowadyjy kristallar çyglylygy siňdirmäge we deň derejede giňeltmäge kömek edýär
Surfaceerüsti gury polotensa bilen çykaryň we guradyň we buz polotensasyny boýnuňyza, kelläňize, bilegiňize we ş.m.
Buz polotensasyny birnäçe gezek ulanyp bolýar.24 sagat ulanylandan soň buz-sowuk guşak öňki ulanyş ýagdaýyna gaýdyp geler.Guradylandan soň saklanyp bilner ýa-da üznüksiz ulanylyp bilner.Againene-de ulanmak üçin diňe suwa batyryň, gaty uzak wagtlap çümmäň.
Şarf hapa bolsa, akýan suw bilen ýuwaşlyk bilen ýuwup bolýar, kir ýuwýan maşyn we ýuwujy serişdäni ulanmaň.

Haryt satuw nokady

Sowuklama duýgusyny duýmak üçin ony 10 minut töweregi suwa batyryň.Salkynlyk azalan bolsa, salkynlygy we rahatlygy dikeltmek üçin ony suwa batyryň!
Suwy siňdirýär we bugarýar, şeýle hem ähli oňaýsyz ýylylyk duýgularyny aýyryp, bedeni amatly temperaturada saklap we uzak möhletli salkyn duýgy berip bilýän ýylylygy siňdirmek täsirine eýe!
Inçe we ýeňil dizaýn boýnuňyza oňaýsyzlyk döretmez!Eşikleriňizi çyglandyrmaz!
Reňkler moda we eşikler bilen gowy gidýär!
Buz şarfyna dokalmadyk matanyň bir gatlagy goýulýar, bu ýapyşmagyň we syzmagyň öňüni alyp biler.

Çäreler

Sharpiti zatlara degmäň, açyk alawlara degmäň

Cool ice towel (1)
Cool ice towel (4)
Cool ice towel (2)
Cool ice towel (5)
Cool ice towel (3)
Cool ice towel (6)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Nook NY-BJ001
  Stil çopançylyk
  Funksiýa OEM & ODM
  Gaýtadan işlemegiň usuly OEM & ODM
  Önümçilik usuly KÖPÜRMEK-GÖRNÜŞ-doldurmak-doldurmak-gaplamak
  Önümçilik kuwwaty Günde 120000
  Önümçilige gözegçilik Hil we gowşuryş senesine baglylykda önümçilik prosesine gözegçilik ediň
  Söwda aýratynlyklary daşary söwda

  140d0502

  GARŞY ÖNÜMLER