Owadan sowadyjy buz göz maskalary sowuk / gyzgyn gaplar Gaýtadan ulanylýan gel sowadyjy göz maskasy buzly gözler üçin buz sowuk kompress

Gysga düşündiriş:

Material: Daşarda: PVX, elastik
Içinde: Monjuk CMC suwy
Reňk: Custöriteleşdirilen reňk
Ölçegi: 19.5 * 7 sm, 20.5 * 5 sm, 8 * 8 sm, 8.5 * 5.5 sm we ş.m.
Agramy: 18g, 15g, 13g we ş.m.
Paket: Reňk gutusy / PVC guty ýa-da OEM bukjasy / OPP sumka / PVC halta we ş.m.
Funksiýa: Gözüň aşagynda dynç alyň, inçe çyzyklar
Aýratynlygy: Zäherli däl we duýgur deri üçin howpsuz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

ÖNÜMLER HAKYNDA: Bu göz maskasy.Olaryň birmeňzeş yzlary bar.göz maskasynyň moda bolmagy üçin bir reňkden ýüz öwüriň. Göz maskasynyň dürli ululyklary, göz ýamasynyň ululygy 8 * 8 sm.Dürli ulanylyş ssenarilerine görä, kostýum dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.Kostýumlary islegleriňize görä düzüp bileris, dürli önümleri islegiňize görä birleşdirip bileris we ajaýyp döredijilik bilen dizaýn nagyşlaryny döredip bileris, göz maskasy lukmançylyk ýumşak plastmassadan ýasalýar, Içinde ortaça suwuk jel bar, oňa rugsat bermek agyr bolmaz. derini gönüden-göni ulanmak we ähli tarapdan gözüňizi massa will eder

NÄHILI ULANMAK. aslynda şol bir wagtyň özünde işjeň maddalaryň aralaşmagyny çaltlaşdyryp biler

Sowuk we gyzgyn kompressleriň goşa bejergisi: 30 minutlap sowadylandan soň (4-10 dereje sowadyjy) sowadyjyda goýuň, gözüňize geýip bilersiňiz. göz maskasy takmynan 4-6 minut gyzgyn suwly gaba guýulýar, rahatlandyryjy agyry we rahatlandyryjy tejribe hödürleýär. Gel göz maskasyny birnäçe gezek ulanyp bolýar,

1
4
3
2
789
7
9
10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER