Sorag-jogap

Sizde näçe gözleg we barlag bar?Kwalifikasiýa we tejribe hakda näme?

5-10 ýyllap sowuk we yssy gysyş pudagy bilen meşgullanýan 5 işgärimiz bar.

Önümi LOGO bilen sazlap bolarmy?

Hawa, LOGO-ny ähli önümlerimizde sazlap bileris

Kompaniýa önümlerini näçe gezek täzeleýär?

Hepdede azyndan 2 täze önüm çykaryň.

Kompaniýanyň tehniki görkezijileri haýsylar?

Daşarky material galyňlygy ýalňyşlygy 0.01-0.02mm;Önümiň agramy ýalňyşlygy: goşmaça ýa-da minus 5 gram;Reňk: 95% -den gowrak;Basyş göterijisi: 50kg-80kg;Temperatura aralygy: -25 dereje 170 dereje.

Kompaniýanyň önümleriniň materiallary haýsylar?

Daşarky materialda adatça PVC, EVA, TPU, poliester egirme, kristal super ýumşak we ş.m. bar, içki materialda jel, kondensasiýa monjuklary, wulkan palçyk, küýzegärlik, tohum we ş.m. bar.

Kompaniýa galyp üçin nähili töleg alýar?

Galyndy tölegi, adatça, onlarça ýüzlerçe önümiň ululygyna görä alynýar.Sargyt 8000-e ýeten halatynda galyndy tölegi yzyna gaýtarylyp bilner

Kompaniýa haýsy şahadatnamalary berdi?

ISO13485,MSDS,EN-71,Europeanewropa standarty ,Kaliforniýa 65,GEREK

Haýsy satyn alyjylar zawody gözden geçirýär?

BSCI, Li we kömelek.Disneý

Kompaniýanyň önümçilik prosesi nähili?

What is the company's production process

Kompaniýanyň adaty önümi iberiş döwri näçe wagt?

500, 7 günüň içinde;500-5000,15 gün;5000-den gowrak gün üçin 20-35 gün (gowşuryş wagty hem materialyň adatydygyna görä tassyklanmalydyr)

Kompaniýanyň MOQ näme?

Adaty üweýiş gurallary, esasan, bahanyň kararyna görä 100-den gowrak öndürilip bilner!

Kompaniýa näçe uly?Outputyllyk çykyş bahasy nämeden ybarat?

Häzirki wagtda 4132 inedördül metr, 2023-nji ýylda masştabyny 18000 inedördül metre çenli giňeldýäris, häzirki önümçilik bahasy 45 million YUAN

Kompaniýada haýsy synag enjamlary bar?

Basyş synagy, iňňe barlaýjy, reňk barlaýjy, temperatura gigrometri, dartyş synagy we ş.m.

Önümleriňiziň hyzmat ediş möhleti näçe?

Adatça 2-3 ýyl möhürlenýär we gaplanylandan soň howadaky içki materialyň üýtgemegi bir inedördül 4G (synag maglumatlary bar).

Kompaniýanyň önümleriniň aýratyn kategoriýalary haýsylar?

Buz göz maskasy, buz ýassygy, çakyr çüýşesini sowatmak, srkaf sowatmak, sowuk we gyzgyn pacj, el ýuwujy, biologiki buz haltasy we beýleki sowuk we gyzgyn kompress.Şeýle hem keramzit göz maskasy, tohum göz maskasy, mata göz maskasy we beýleki tikin önümleri bar

Kompaniýanyň töleg usullary haýsylar?

T / T;L / C.

Kompaniýanyň önüm gollanmasynyň aýratyn mazmuny näme?Önümiň gündelik hyzmaty näme?

Görkezmeler we jikme-jiklikler, her önümiň jikme-jik beýanyna serediň

Kompaniýanyň taryhy näme?

Kompaniýamyzyň esasy ýolbaşçylary 15 ýyl bäri sowuk we gyzgyn gap önümçiligi bilen meşgullanýarlar we täze önüm öndürmek isleýär.Soňky ýyllarda kompaniýa täze önüm gözlegleri we ösüşi üçin köp işçi güýji we maddy serişdeleri goýdy.Laboratoriýa, tozansyz ussahanany we 18000 inedördül metr meýdany öz içine alýan täze zawodyň 2022-nji ýylyň ahyryna çenli ulanylmagyna garaşylýar.Bahanyň artykmaçlygyna, hyzmat artykmaçlygyna, hil artykmaçlygyna, innowasiýa artykmaçlygyna esaslanar.

Kompaniýa myhman maglumatlaryny nädip gizlin saklaýar?

Kompaniýanyň gizlinlik şertnamasy bar, ähli myhmanlar golýazmalar we materiallar bilen üpjün edýärler, iň azyndan 2 ýyl gizlin wagt, hiç kimiň nusga we surat görnüşinde çap etmegine rugsat berilmeýär.

Kompaniýanyň önümleriniň artykmaçlyklary näme?

Biz öz zawod önümçiligimiz, köp aralyk baglanyşyklary ýok edip, bahanyň uly artykmaçlygy bar