Gara tegelekler üçin jel göz maskasy we ýakymly sowadyjy buz göz maskalary ýeňilleşdirilen migren gözleri çişýär

Gysga düşündiriş:

Material: daşarda: PVX, elastik
Içinde: monjuk CMC suwy
Reňk: ýöriteleşdirilen reňk
Ölçegi: 19.5 * 7 sm, 20.5 * 5 sm, 8 * 8 sm, 8.5 * 5.5 sm we ş.m.
Agramy: 18g, 15g, 13g we ş.m.
Paket: Reňk gutusy / PVC guty ýa-da OEM bukjasy / OPP sumka / PVC halta we ş.m.
Funksiýa: Gözüň aşagynda dynç alyň, inçe çyzyklar
Aýratynlygy: Zäherli däl we duýgur deri üçin howpsuz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

HYZMATDAŞLYK: Göz ýassyklarymyzyň şekilleri, ululyklary we çap edilmegi tegelek şekiller, ýürek şekilleri, dürli haýwan şekilleri, ýarym aý şekilleri we ş.m. özleşdirilip bilner. Ululyklary 7 * 7 sm, 5 * 5 sm we ş.m. Çapda ýüpek ekranly çap bar UV çap etmek we nagyşlar miweler we haýwanlar ýaly erkin dizaýn edilip bilner. Bu ýerde jeller, monjuklar, palçyk bar, ýalpyldawuk, ýalpyldawuk we guradylan güller hem goşulyp bilner.

NOWDIP ULANYLMALY: Göz ýassyklary gözellik we saglyk üçin niýetlenen gözüň aşagyndaky jübüt bilen gelýär. Siz inçe çyzyklary tekizlemäge, gözüň dartylmagyny aýyrmaga, gözüň çişmegini azaltmaga, kelle agyryny köşeşdirmäge we hatda dynç almaga kömek edip bilersiňiz.

Bu kiçijik tegelek buz paketleri saglygy goraýyş hökmünde hem ulanylyp bilner. Aslynda, sportdan soňky çäreler, kosmetiki amallar, çagalaryň şikesleri, kelle agyry, stres we dartgynlylygy ýeňilleşdirmek üçin ulanylyp bilner.hatda çaganyň çalt ýeňilleşmegi ýaly.

SKIN HOWPSUZ - deşiklere çydamly, lukmançylyk derejeli BPA mugt, lateks mugt plastmassa we CE tarapyndan tassyklanan zäherli gelden ýasalan.Zäherli däl we duýgur deri üçin howpsuz.

Haryt satuw nokady

Tiredadaw gözleri köşeşdirmek we janlandyrmak üçin dynç alyň, täzeläň we güýçlendiriň.

Mikrotolkunly we doňup bolýan bejeriş jeli

Bejergi ýaly öý spa-da ulanmak aňsat - Gawaýi dynç alyşynda ýaly duýýarsyňyz!

4
1235
12315
眼罩包装
9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER