2021. Noýabr aýynda Mone işgärleriniň doglan güni arzuwlary

MoenSenagat uzak wagtdan bäri işgärlere ideg we tender dolandyryşyna ygrarlydyr: bu temanyň töweregindäki işler şulary öz içine alýar: işgärlere agyr keseliň öwezini dolmak, kynçylyklara duýgudaşlyk we doglan gün arzuwlary!

news (1)
news (2)

Noýabr aýynda 6 işgäriň doglan güni bar we her bir işgäre 200 RMB doglan gün arzuwy berler. Işgärleriň sözlerine görä, näçe pul bolsa-da, zatlar ýüregi gyzdyrýar.

news (3)

Buz haltasyny öndüriji hökmünde hilini we abraýyny birinji ýerde goýýarys.Hil we abraýy nädip gazanmalydygyny ähli işgärleriň bilelikdäki tagallalaryna bil baglamaly.Gowy iş gurşawy we oňat kärhana medeniýeti işgärleriň höwesini we jogapkärçilik duýgusyny ýokarlandyrmak üçin möhüm faktorlardyr.Şeýlelik bilen has gowy önüm öndürmek maksadyna ýetmek üçin uzak wagtlap işgärleriň her dürli artykmaç syýasatlaryny işläp taýýarlamagy maksat edinýäris. Zawod işe başlaly bäri işgärlerimiziň 90 göterimi şol ýerde, bu biziň üçin uly itergi kuwwatyny giňeltmek.Sebäbi önümçilik kärhanasy hökmünde myhmanlaryň ykrar edilmeginden başga-da, ähli işgärleriň güýçli goldawyna mätäç, işgär ýok, mümkinçilik ýok, işgärleriň durnuksyzlygy, mümkinçilikleriň durnuksyzlygy, hil durnuksyzlygy.Şonuň üçin kompaniýanyň ýolbaşçylary işgärlere ideg meselesini yzygiderli durmuşa geçirýärler. Gur meýilnamasy: Gözellik buz paketlerini ýasamakdan başga-da, öý haýwanlarynyň buz paketlerini, gorag buz paketlerini, çakyr buz buz paketlerini, lukmançylyk buz paketlerini we dürli tikin önümleri we haýwan oýunjaklary.Müşderiler bilen elleşiň, ajaýyp gyzgyn we sowuk kompress dörediň.


Iş wagty: 23-2021-nji dekabry