Fireangyn türgenleşigi

1. Maşkyň maksady
Bölümdäki ýangyn işinde netijeli işlemek, işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmek, bölümiň ýangyndan halas ediş ýoluna düşünmek, ýangyn, ýer titremesi we beýleki adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatynda adatdan daşary ýagdaý güýjüni öwretmek üçin bu ýangyn türgenleşigi ýörite geçirildi.
2. specificörite çäreleri taýýarlaň
Buraw wagty: 2021-nji ýylyň 3-nji dekabry
Buraw meýdançasy: Jiangsu Moen Industrial Co., LTD
Gatnaşanlar: kompaniýadaky ähli işgärler

3. Fireangyn buraw prosesi
(1) 9: 00-da ähli işgärler buraw ýagdaýyna girýärler
(2) Duýduryş prosedurasy: 9:10 howpsuzlyk işgäri Su Çangwei ýangyn gözegçilik otagynyň esasy motorynyň ussahanada ýangynyň bardygyny görkezdi.Su Çangwei, interkomda ussahananyň ýolbaşçysy bilen ýangynyň dörändigini we ýangynyň çalt ýaýrandygyny we gözegçilik edip bolmajakdygyny tassyklady.Su Çangwei ewakuasiýa barada derrew habar berdi we radioda gaçdy.

3C48D5733FA6FBC7AFD60DF4A675A751

(3) Ewakuasiýa ewakuasiýasy: ewakuasiýa we gaçmak barada ýaýlym habarnamasyny alandan soň, her bölüm işgärleri howpsuz ýere ewakuasiýa etmäge, amatsyz hereketleri bolan adamlary ewakuasiýa etmäge ugrukdyrar we soňra işgärleriň içerde galýandyklaryny ýa-da ýokdugyny anyklamaly; ýangyn meýdanyndan ewakuasiýa edilen we duýgulary köşeşdirýän we durnuklaşdyrýan.Goragly ýangyndan gaçyp bilmeýänler polotensalary, maskalary we beýleki gapaklary beýleki ýerlerden göçürmek üçin agzlaryny we burunlaryny ýapmak üçin ulanyp bilerler.Iki gatyň ortasyndaky agaç bölegi adatdan daşary ýagdaýlarda döwülip bilner.

3fb9f2ebec1b22ecafff81d2d238707

(4) Howpsuzlyk duýduryşy: howpsuzlyk işgäri zawodyň perimetri üçin jogapkär, ulaglary wakanyň bolan ýerinden çykarmaga ugrukdyrýar, işgärleri ewakuasiýa edýär, ýangyn ulaglarynyň girmegi we çykmagy üçin ýangyn geçelgesiniň açylmazlygyny üpjün edýär we ewakuasiýa edilen zatlara gözegçilik edýär. otdan;

(5) Buraw we düşündiriş
Employeeshli işgärler täze howpsuz ýere ýygnanansoň, ýolbaşçylar ýangyn türgenleşigi barada teswir bererler, türgenleşigiň gutarandygyny habar bererler we ähli bölümler tertip-düzgüne gaýdyp gelerler.

-6725fe80e6492865

Iş wagty: 23-2021-nji dekabry