15-nji Hytaý (Ningbo) Zawod ýarmarkasy, 25-27-nji noýabr aralygynda Ningbo halkara konwensiýa we sergi merkezinde uly dabara bilen geçirildi.

Satyjy 24-nji noýabrda Ningbo şäherine geldi we sergini gurnamak üçin wagtynda sagat 2-de sergi zalyna girdi.Sergini gurnamagyň ähli wagty 2 sagadyň dowamynda gözegçilik edildi.Ondan soň hemmeler sahypany arassaladylar we 25-nji ýylda zerur materiallary taýýarladylar, soň bolsa dynç almak üçin myhmanhana gaýdyp geldiler!

news (4)

25-nji wagtynda ir sagat 8.30-da sergi zalyna, alyjylar bolsa ir sagat 10-da sergi zalyna bararlar.Müşderileriň köpüsinde gyzyklanma döreden täze stil buz haltalaryny taýýarladyk.Her bir myhmana doly höwes bilen hyzmat ederis we ozal duşan meselelerimizi hünär derejesi bilen çözeris.Gelýänleriň köp bolmagy sebäpli günortanlyk öz gezeginde sagat 2-e çenli gutarmady!Usöne hiç birimiz ýadamadyk, Sebäbi myhmanlar ýokary baha bermek üçin höwesimiz we ussatlygymyz üçin myhmanlar! Günüň ahyryna 85 sany ýokary hilli alyjy kabul edildi we olaryň 5-si ýerinde sargyt goýdy.

news (2)
news (8)

26-njy säher henizem ir kabul edilýär, umumy sergi ikinji gün ýolagçy akymy iň ýokary!Hakykatdanam, irden baryp görmek üçin köp müşderi bardy, olaryň arasynda iň täsir galdyran zat, 5 nusgany gönüden-göni alan Beishun kompaniýasyndan iki sany satyn alyş.Bölekleýin gözellik buz haltalaryny öndürýändigimiz sebäpli, müşderiler gaty begendiler, bahasy we hünär derejesi ykrar edildi we şol ýerde sargyt berdiler!Bu gün hakykatdanam garaşylşy ýaly işli, jemi 132 myhman hasaba alyndy, şolaryň 35-si gaty gyzyklandy! 27-nji gün, alyjylar ýok diýip pikir etdik, sebäbi ýarym gün we şenbe günleri bardy, ýöne garaşylmadyk ýagdaýda bardy gaty az myhman, 45 adam hasaba alyndy!
Ningbo zawodynyň sergisine ilkinji gezek gatnaşanymyzda, hünär derejämiz we üns merkezimiz köp myhmanlaryň öwgüsini gazandy, bu hem bize uly itergi berdi.Heartüregimizi goýsak, geljekde hasam öňe gideris we ýol has giň we giň bolar!Ning Şang Has giň asmandan çykyp bilersiňiz!

news (7)
news (9)

PS: “Jiangsu Moen Industrial Co., Ltd.” gyzgyn we sowuk gaplar, PVC gel buz göz maskalary, ýüz sowadyjy maskalar, gyzgyn sowuk gysyş bejergisi, buz gaplary, çakyr sowadyjy ýeňler we ş.m. öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir. Disneý, Avon, Watsons we beýleki halkara markalaryna önümler Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlara giňden satylýar.

Jiangsu Ning Shang you haryt Co., LTD, Jiangsu Moen Industrial Co., LTD-e degişli satuw kompaniýasy.Içerki we daşarky söwda işini hil, hyzmat we eltip bermek bilen amala aşyrýarys.


Iş wagty: 23-2021-nji dekabry