Hyzmatlarymyz

Öň satuw:müşderilere jikme-jik önüm maglumatlary we müşderileriň salgylanmasy üçin alternatiw wariantlar bilen üpjün ediň.Fýa-da ýöriteleşdirilen önümler, bahalara we hiline täsir edýän ähli meseleler öňünden çözüler.Akylly baha we hünär hyzmaty ähli aladalary aýyryp biler.

Satuwda: şertnama gol çekilenden soň şertnama we müşderiniň isleglerine laýyklykda degişli işleri ýerine ýetireris.Hakyky amalda haýsydyr bir kynçylyk ýüze çykan halatynda hyzmatdaşlygyň bellenilen möhletde tamamlanmagyny üpjün etmek üçin öz wagtynda interaktiw seslenme düzederis.Gereksiz jedellerden gaça durmak, iki tarap tarapyndan gol çekilen şertnamany berk ýerine ýetirmek, gowşuryş senesine düşünmek üçin myhmanlary öz wagtynda jogap bermek üçin her ädimiň ösüşinde önümler, müşderilere gözden geçirmäge, önümleriň zerurdygyny anyklamaga çagyrdy. gijikdirmek, anormallik ýok.
Önüm öndürmek nukdaýnazaryndan, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini etmeli we işiň amaly işinde durmuşa geçirip bolmajak çözgütleri müşderilere wagtynda gaýtaryp bermeli.
Müşderiler bilen gowy we durnukly üpjünçilik gatnaşyklaryny ýola goýuň, geljekdäki hyzmatdaşlygy üpjün etmek üçin umumy nokatlary we umumy bahany tapyň.

Satuwdan soň :  Harytlaryň müşderilere wagtynda gelmegini üpjün etmek üçin logistikany hakyky wagtda yzarlamak.Müşderiler satuw prosesinde kynçylyk çekenlerinde, satyjy derrew jogap bermeli we derrew çözmeli.Müşderilere kompaniýanyň täze önümleri bilen öz wagtynda üpjün ediň, köne müşderiler mugt subut edip bilerler.