Toparymyz

Daşary söwda satuw müdiri:“Xieve XU”, erkek, 37 ýaşyndaka, sowuk we yssy gysyş pudagy bilen 12 ýyl meşgullanýan, sowuk we yssy gysyş senagatynyň ösüş taryhy bilen tanyş, geljekdäki ösüş tendensiýasy bilen tanyş.Güýçli düşünje we jemgyýetçilik jogapkärçiligi bilen. Topary her ýyl 70% ösüş depgininde ösdürmäge ýolbaşçylyk edýär.Täze önümleri öwrenmäge we ösdürmäge taýýardyr.Elmydama täzelik satuw düşünjesini hemme zatdan ýokary ýerine ýetirýär we müşderiler üçin Exclusive önüm görnüşlerini döredýär.

Daşary söwda satuw müdiri:ÜstünlikXU,erkek,Emili Zhangang, 37 ýaşyndaky zenan, sowuk we yssy gysyş pudagy bilen 10 ýyl meşgullanýar, her ýyl satuwyň netijeliligini ýokarlandyrýar we uzak möhletleýin satuw meýilnamalaşdyrýar we hünär önümleriniň maglumatlaryna dogry düşünýär.Hyzmat ýörelgesi: Müşderiniň gyssagly isleýän zadyny ediň, müşderiniň pikirini pikir ediň, müşderiniň zerur zadyny ýerine ýetiriň, müşderiniň habaryny ýa-da telefon jaňyny asla sypdyrmaň.

Daşary söwda söwdasy:Ann Hu, 40 ýaşyndaky zenan, daşary söwdada bakalawr derejesini gutardy, uzak wagtlap daşary söwda bilen meşgullandy, üç ýyllap sowuk we yssy gysyş pudagyna sezewar boldy, ökde we daşary söwda hünär ussatlygy onuň ajaýyp çykyşyny getirdi ösüş, kompaniýanyň satuw çempionyna ýetmek üçin 10 aý dowam edýär.Hyzmat maksady, ähli kynçylyklary zawodda goýmak we müşderilere ýokary hilli önümler bermek!