Önüm meselesi we çözgütleri

sealing edge

Möhür gyrasy:
bu hadysa, köplenç maddy aýratynlyklary, aşa gyzgyn basyşy sebäpli aýazly PVX-de ýüze çykýar

Çözgüdi:
Şeýle material üçin möhürlemegiň çözgüdi iki esse köpelýär, işgärleriň aýak güýjüne gözegçilik edilýär we hil barlagynyň ýygylygy ýokarlanýar.

The trimming is not smooth

Gyrasy deň däl abatlamak:
möhür işgärler tarapyndan el bilen kesilendigi sebäpli, deň däl möhürlemek ýa-da işgärleriň nätanyş endikleri gyralaryň abatlanmagyna sebäp bolar

Çözgüdi:
Kompaniýanyň ähli işgärleri ýörite işlemek, hiliň berk gözegçiligi, gaplamazdan ozal ýörite barlag geçirmek üçin ýörite işgärleri ýerine ýetirýärler.

G problem

Gram agramy meselesi:
doldurma maşyn meselesi, umumy suwuk önüm ýalňyşlygy 5G, monjuk önümi ýalňyşlygy 10G

Çözgüdi:
Dolduryjy maşyn yzygiderli düzedilýär we her doldurma önümine agram berilýär.

Volatilization of internal material

Içerki materialyň üýtgemegi:
Daşarky materialyň howanyň geçirijiligi, içerki materialyň üýtgemegine, gramyň agramyny azaltmagyna getirýär.TPU önüminiň üýtgemegi iň çalt, EVA ikinji, PVC degişlilikde üýtgeme iň haýal (bir inedördül gün 4G üýtgäp biler).OPP sumkasy bolsa, PE halta gaplamasy gowy möhürleýji halta.

Color Problem

Reňk meselesi:
çap reňkine bölünýär: ekrany çap etmek üçin syýa tonlamak birnäçe gezek tonlamak ululygy çap ediliş reňkine, UV çap maşynynyň näsazlygy çap etmek meselesine, PVC aç-açanlygy çap reňkine hem sebäp bolar

Çözgüdi:
ekrany çap etmek prosesi birnäçe gezek reňk talap edýär, her gezek ilkinji nusga deňeşdirmesini eder;UV maşynyny yzygiderli barlamak, barlagy güýçlendirmek üçin hil barlagy, şol bir reňk dolandyryşynyň şol bir toparyna berk çig mal özleşdirilmegi.

Color difference of inner material

Içki materialyň reňk tapawudy:
reňk tapawudynyň iki sebäbi bar: birinji nusga uzak wagtdan soň sary öwüsýär, bu köp harytlar üçin ýaramaz maddalara we gabat gelýän önümleriň wizual reňk tapawudyna sebäp bolýar, şonuň üçin gol çekilen nusgany köpeltmezden ozal ibermeli; .

Ikinjisi:
Işgärleriň nädogry işlemegi, dürli maddalaryň döremegi sebäpli içerki materiallaryň şol bir topary, hil barlagyny güýçlendirmek üçin bu çözgüt.

Leakage

Syzdyrma:
emele getirmek we möhürlemek önümiň syzmagyna sebäp bolmaýar: çözgüt: ilki bilen abraziw serişdesini düzmeli, soň bolsa uly harytlary subut etmeli ýa-da öndürmeli;Galyndy prosesinde ýarym sagatlyk synag, umumy doldurma basyş synagy we howa ýaragynyň üflenmegi;Doldurmak hem ýarym sagatlyk ýer barlagy, basyş synagy;Gaplamak stolunda el bilen barlag bar.

Mildew

Mildew:
konserwantlaryň konserwatiw ýa-da ýeňil ölçegi ýok

Çözgüdi:
zawodymyzda beýle problema ýüze çykmady, bizde ýörite çygly barlag ulgamy bar!